Letters of Appreciation issued by Minister of Culture of Saratov Oblast’ S.V. Krasnoshchiokova

Minister of Culture of Saratov Oblast’ S.V. Krasnoshchiokova has signed the Letters of Appreciation for the participants of the Exhibition Project IN MEMORY OF THE GREAT ARTIST A.P. KIBALNIKOV.

Valentina Kibalnikova and Margarita Siourina have been honoured with the Letters of Appreciation for organisation of and participation in the Exhibition Project.

The Letters of Appreciation for participation of the Exhibition Project IN MEMORY OF THE GREAT ARTIST held at the Saratov Regional Museum of Local History, Geography and Culture have been honoured to

  • Gennadiy Zhivotov,
  • Alexander Ryabichev,
  • Daniela Ryabicheva,
  • Alexandra Zagryazhskaya,
  • Sophia Zagryazhskaya,
  • Irina Kalganova,
  • Yuriy Shchetinin.